3 دوستدار 0 امتیاز منفی
در عمومی توسط (6,770 امتیاز)
رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی چیست؟

1 پاسخ

2 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (8,700 امتیاز)

سرمایه انسانی و رشد اقتصادی رابطه قوی دارند. سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و می تواند به وسیله دانش و مهارت های مردم به توسعه اقتصاد کمک کند. سرمایه انسانی به دانش، مجموعه مهارت ها و انگیزه افراد اشاره دارد که ارزش اقتصادی را به ارمغان می آورند. 

بسیاری از دولت ها بدون پرداخت هزینه توسط مردم تحصیلات عالی را ارائه می دهند. این دولت ها می دانند که دانشی که مردم از طریق آموزش به دست می آورند، به توسعه اقتصاد کمک می کند و منجر به رشد اقتصادی می شود.

به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...